Thân mời bạn cùng chúng tôi, là cộng đồng đức tin vào Chúa Giê-su Cứu Thế, cùng nhau thờ phượng Ba Ngôi Chúa Trời mỗi Chúa Nhật

Thờ Phượng:                 9:00am-10:15am        

                                        11:00am-12:00pm       English

Trường Chúa Nhật       11:00am-12:00pm     

Cầu Nguyện:                 12:00pm-3:00pm         thứ Bảy

                                         4:30pm-6:00pm         thứ Bảy

Tập Hát Thờ Phượng   2:00pm-3:00pm          trưa thứ Bảy

Huấn Luyện Môn Đồ theo chương trình HLMĐ của

hội thánh Sarang         12:00pm-3:00pm       thứ Bảy

                                        4:30pm-6:00pm         thứ Bảy 

Thảo Luận Kinh Thánh theo DVD phụ đề tiếng Việt

của MS Rick Warren      3:00-5:00pm              thứ Ba

                                        4:30-6:30pm               thứ Bảy

Chứng Đạo:                    Everyday

12600 Brookhurst St  Suite # 104

          Garden Grove, CA 92840

          (one block south of Lampson)

Phone: (714) 675-3224

Email:      daisumang@yahoo.com

Blog:  www.mondoJesus.blogspot.com

                 Worship time on Sunday:

                  9:00-10:15 am  tiếng Việt

                 11:00-12:00pm   English   

Chúng tôi được Chúa Cứu Thế kêu gọi để thờ phượng Ngài và đem tình thương của Ngài đến cho cộng đồng Việt Nam vùng Orange County và lan ra khắp nơi nào có người Việt.

We are called by Christ Jesus to worship Him and to bring His Love to Vietnamese community in OC and to wherever there are Vietnamese.

Join Us

Whether you are a lifetime advocate or new to our cause, we invite you to join us. We welcome new ideas and value enthusiasm from members and volunteers, new and old.

12600 Brookhurst St #104, Garden Grove, CA 92840 | (714) 675-3224

Make a Free Website with Yola.